Vanaf 1 januari, als de meeste gewassen van het land zijn, start waterschap Aa en Maas met de jaarlijkse schouw. Tijdens de schouw controleert het waterschap of het onderhoud langs en in sloten en beken goed is uitgevoerd door eigenaren van aangrenzende percelen. In natte perioden wordt overtollig water via sloten snel afgevoerd om wateroverlast in de omgeving te voorkomen. Het is daarom belangrijk dat het onderhoud juist is uitgevoerd.

Het waterschap onderhoudt de A-watergangen (de hoofwatergangen) zelf. Voor het onderhoud van de B-watergangen die lokaal water aan- en afvoeren, zijn eigenaren van de aangrenzende percelen verantwoordelijk. Dagelijks bestuurslid Peter Ketelaars geeft aan: “In de afgelopen jaren hebben we tijdens de schouw gezien dat de meeste eigenaren die taak goed uitvoeren. Dat is fijn en belangrijk, omdat het gevolgen heeft als het water niet goed kan doorstromen. Als we tijdens de controle zien dat de watergang niet genoeg is onderhouden, dan geven we aan wat er nog moet gebeuren. Zo draagt iedere eigenaar met het onderhoud bij aan een goed werkend watersysteem.”

Grondeigenaren die vragen hebben, kunnen contact opnemen via telefoonnummer 088 – 17 88 000.