Vanaf 11 maart kunnen agrariërs en particuliere grondeigenaren gebruik maken van de Stimuleringsregeling Landschap (STILA) voor behoud en verbetering van het Brabantse landschap op agrarische gronden. Waterschap Aa en Maas stelt deze subsidie samen met de andere Brabantse waterschappen, de provincie en veel gemeenten in Noord-Brabant beschikbaar. Het waterschap stimuleert initiatieven die bijdragen aan het vasthouden en/of bergen van water en zorgen voor schoon water, zodat er verschillende soorten planten en dieren kunnen leven.

Water vasthouden/bergen en schoon water

Afhankelijk van het landschapstype in een gebied en gekozen thema’s bepalen de waterschappen voor welke doelen ze de regeling inzetten. Voorbeelden van initiatieven die waterschap Aa en Maas aanmoedigt, zijn het aanleggen van waterbergingen, infiltratiegreppels, poelen en natuurvriendelijke oevers, maar ook het planten van bomen en struiken. Afhankelijk van het doel financiert de gemeente of het waterschap 50% van de vergoeding en de provincie de andere helft.

Advies op maat

Agrariërs en particuliere grondeigenaren kunnen advies inwinnen bij veldcoördinatoren van Brabants Landschap. Een veldcoördinator geeft aan waar het waterschap of de gemeente in hun streek vooral belang bij heeft. Ze helpen bij het opstellen van een plan, aanvragen van de subsidie en adviseren bij de uitvoering.