Het aantal mensen dat een woning zoekt, blijft stijgen. De bouw van flexwoningen op de locatie Noordoosthoek (onderdeel De Groote Wielen) wordt ingezet om de druk op de woningmarkt te verlichten. De gemeente ’s-Hertogenbosch wil deze woningen samen met woningcorporatie Zayaz realiseren voor een brede doelgroep: van jong tot oud, alleenstaand tot gezin en voor alle inkomens. Niet om een noodoplossing te creëren, maar om meer mensen een thuis te geven met kwaliteit voor hen en de omgeving.

Voor de opzet van het nieuwe tijdelijke woongebied zijn wij in de zomer van 2020 een haalbaarheidsonderzoek gestart. We hebben in acht online gesprekken met 80 buurtbewoners en geïnteresseerden input opgehaald. Deze input hebben wij waardevol gevonden en is meegenomen. Evenals de geuite zorgen in de petitie over wat de komst van de flexwoningen betekent voor de leefbaarheid in de wijk.

De volgende stap in het haalbaarheidsonderzoek is om van omwonenden én toekomstige bewoners te horen wat zij vinden van het gebiedsconcept. Binnenkort kunt u hierover uw mening geven. De verwachting is dat dit in de tweede helft van maart is. Die staat gepland in april/mei 2021.

AANGEPASTE PLANNING

De planning zoals we die eerder hebben gecommuniceerd, is nu aangepast. De nieuwe planning is als volgt:

April/mei 2021: Besluitvorming haalbaarheidsonderzoek door het college van burgemeester en wethouders en door het bestuur van woningcorporatie Zayaz

Na mei 2021: Plan uitwerken met vervolg van de participatie van toekomstige bewoners flexwoningen en wijkbewoners

Tweede helft 2021: Doorlopen ruimtelijke ordeningsprocedure, zodat uiteindelijk een omgevingsvergunning kan worden verleend

In 2022: Realisatie flexwoningen in fasen