Hoe staat de gemeente er financieel voor?

De financiële situatie van veel gemeenten in Nederland is verre van rooskleurig. Dat was ook voor de coronacrisis al het geval. ’s-Hertogenbosch staat er gelukkig relatief goed voor. Toch zijn er ook hier onzekerheden. Dat is te lezen in de voorjaarsnota. Deze nota is de voorbode van de gemeentelijke begroting die jaarlijks in het najaar verschijnt. Door deze financiële positie ziet het college op dit moment geen ruimte voor nieuw beleid.

Actualisatie

Tegelijkertijd met de voorjaarsnota biedt het college ook een actualisatie van de huidige begroting aan en de jaarrekening over 2020. Los van de coronacrisis verwacht het college over 2021 een nadeel van € 2,5 miljoen. Daarnaast is voor de (ver)nieuwbouw van het theater een extra budget van € 4,45 miljoen nodig. Dit zijn de meerkosten als gevolg van de bezwaren tegen de ver/nieuwbouw en de gevoerde procedure bij de Raad van State.

Effect coronacrisis

Daarnaast moet de gemeente als gevolg van de coronacrisis meer kosten maken en zijn er minder inkomsten. Dit nadeel becijfert het college voor dit jaar nu tussen de € 5,5 miljoen en € 11 miljoen. De lagere parkeerinkomsten zijn hierbij de grootste factor. Onzeker is nog of het Rijk, net als vorig jaar, de gemeente in voldoende mate hiervoor zal compenseren. Ook is het nog onzeker wat de gevolgen na dit jaar zullen zijn. Uit de jaarrekening blijkt dat het resultaat voor 2020 uitkomt op € 1,5 miljoen negatief. De gemeenteraad behandelt die in haar vergadering van 16 juni aanstaande.