Er komen met enige regelmaat meldingen binnen over aanhangers, caravans en campers die langer dan 3 dagen aan de openbare weg staan.
Onderstaand artikel 5.6 uit de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente ‘ s-Hertogenbosch 2016 geeft uitleg wat er wel en niet toegestaan is.

Artikel 5:6 Kampeermiddelen e.a.

1. Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt:
a. langer dan gedurende drie achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te hebben;
b. op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.
2. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod.
3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Provinciaal wegenreglement of de Provinciale landschapsverordening.