Hoe verdelen we op een eerlijke manier de inkomsten van het toekomstige windmolenpark in de Duurzame Polder? Dit is de hoofdvraag die inwoners van ‘s-Hertogenbosch krijgen voorgelegd de komende periode. Het gemeentebestuur zet met de windmolens in op het opwekken van duurzame energie. Een eerlijke verdeling van de opbrengsten is een belangrijk uitgangspunt. 

Deze week stelde het college alvast de uitgangspunten vast voor financiële participatie. Nu deze kaders er zijn, kunnen inwoners binnenkort hun mening geven over een eerlijke verdeling van de opbrengsten van het windpark.

Wethouder Mike van der Geld: ‘De energietransitie kan alleen maar slagen als iedereen hier zo veel mogelijk aan mee doet. Dat kan door je mening te geven, maar ook door te investeren in een windpark. Wij willen graag weten hoe inwoners in onze gemeente hier tegen aan kijken.’

In zowel de gemeenteraad als in het landelijke Klimaatakkoord is vastgesteld dat financiële participatie een belangrijke voorwaarde is om eigenaarschap en draagvlak voor windturbines te vergroten. Denk hierbij aan lokaal eigendom van de opbrengsten of zelf investeren in een windmolen.  

Digitale bevraging

De keuzes die gemaakt kunnen worden zijn altijd maatwerk en de stem van de omwonenden is hierbij belangrijk. Hoe dit specifiek uitgewerkt kan worden in de Duurzame Polder komt nu aan de orde in de komende bevraging van de omgeving. Nieuw hierbij is dat dit voor een belangrijk deel digitaal, via een website, gaat gebeuren. Hiermee kan in principe iedere inwoner van ‘s-Hertogenbosch zijn mening geven. 

Voorbeeldvragen om te peilen wat een rechtvaardige verdeling inhoudt, zijn: wat vindt u een redelijk bedrag of percentage dat initiatiefnemers moeten afstaan aan de omgeving, hoe groot is de groep die kan profiteren van het windpark en moet de gemeente een actieve rol spelen en zelf investeren in de windmolens?

De uitkomsten van het participatietraject zijn kaderstellend voor toekomstige afspraken met de initiatiefnemers van het windpark. Uiteindelijk moeten ze verpakt worden in een bindende overeenkomst. Het plan van aanpak wordt momenteel uitgewerkt. Meer informatie over meedenken over de verdeling van de opbrengsten vind je binnenkort op de website van Duuzame Polder.